05090101100

below Buffalo Creek to Ohio River
HUC8: 
Name: 
Symmes Creek